top of page

:פרטים אישיים

!שדה חובה

תאריך לידה

!שדה חובה

!שדה חובה

!שדה חובה

בחר תמונה לרשיון

!שדה חובה

!שדה חובה

!שדה חובה

!שדה חובה

:פרטי צניחה

תוקף אישור רפואי

מספר פציעות בשנה האחרונה

!שדה חובה

עמוד טופס התקדמות חתום

פורמט תמונה בלבד

צילום אישור רפואי

!שדה חובה

מספר תקלות בשנה האחרונה

פורמט תמונה בלבד

!שדה חובה

תוקף רישיון

 מספר צניחות בשנה האחרונה

!שדה חובה

מספר רישיון

מספר צניחות 

!שדה חובה

במידה ומעוניינים לשנות דרוג \ סטטוס יש לצרף טופס התקמדות חתום

ביטוח תאונות אישיות

בלבד PDF פורמט

צרף עמוד לוג-בוק אחרון

פורמט תמונה בלבד

!שדה חובה

מועדון ראשי

!שדה חובה

הסמכות שברשותי

Coach

Videographer

TI

AFFI

C_E

TI_E

AFFI_E

.אני הר"מ מבקש להתקבל כחבר בעמותה: האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

אני מכיר ותומך במטרות האגודה ומקבל עלי את דרכי פעולתה. הנני מתחייב כחבר, לקרוא ולקיים את כל הוראות התקנון ולפעול על פי ההוראות, הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים

.עלות דמי חברות בעמותה, למשך שנה, עומדים ע"ס של 300 ש"ח

!ידוע לי כי דמי החבר אינם כוללים כיסוי ביטוחי

לאחר לחיצה על  שלח יש להמתין 

להודעת הצלחה \ שגיאה

*אם לחצני הקבצים משנים צבע לאפור זה סימן שהקבצים מועלים לשרת תהליך שעשוי לקחת זמן

הטופס נשלח בהצלחה

תקלה בעת מילוי הטופס

bottom of page